I vilka åldrar är kvinnor och män fertila?

Artikeln innehåller annonslänkar.

Par i solnedgång

När är män och kvinnor som mest fertila? Det enkla svaret är att kvinnor och män är båda som mest fertila då de är unga. För kvinnor betyder det att man är mest fertil mellan 18 och 25 års ålder medan män inte har någon nedgång i fertiliteten innan de fyller 35 år och således är mest fertila mellan 18 och 35 års ålder.

Att bli förälder är den största händelsen i de flestas liv. Det innebär en stor omställning och kräver en hel del uppoffringar men ändå har de flesta människor en längtan efter barn. Det är naturligtvis en form av självförverkligande att reproducera sig och att bilda familj. Ett sätt att se till att mänskligheten lever vidare.

När är det då den lämpligaste tiden i livet att skaffa barn? Det finns inget entydigt svar på den frågan, det är högst individuellt men det går aldrig att bortse från att ju äldre vi blir desto mer minskar vår förmåga att reproducera oss. Det gäller i högre grad för kvinnor än för män.

Är du kvinna och funderar på hur fertil du är? Medisera erbjuder en Hälsokontroll med fertilitetsprofil, vilket innebär att Medisera gör totalt 38 analyser på ett blodprov med syftet att bedöma ev. underliggande orsaker till graden av fertilitet.

Äldre mödrar – ett socialt fenomen

Idag är det betydligt vanligare att vara på väg in i medelåldern då man får sitt första barn. Det finns även en tydlig skillnad mellan storstad och landsbygd. De äldre förstagångsföderskorna återfinns i huvudsak i storstäderna och är avgörande för kvinnors livssituation i storstadsregionerna. Där återfinns de flesta kvinnor som satsar på en yrkeskarriär efter avslutade högre studier.

Många har hunnit bli 25 år och äldre innan de återfinns i yrkeslivet och vill då etablera sig innan de skaffar barn. Det kan ta några år innan dessa kvinnor har en fast anställning som ger dem den trygghet de vill känna för att bli föräldrar.

Genom forskning och erfarenhet vet vi att kvinnors fertilitet påtagligt börjar minska i 35-års åldern så det är inte säkert att den typen av planering av sitt liv med karriär och familjebildning är optimal. Vid en undersökning vid Stockholms Universitet framkom det att de kvinnliga studenterna där planerade att föda sitt sista barn i mellan 35 till 44 års åldern.

Det finns en risk att deras sista barn inte kommer att bli till. Svenska kvinnor föder gärna två barn, man anser att en tvåbarnsfamilj är lagom. Det gäller därför att planera sitt liv med familjebildning så att denna önskan uppfylls. Kvinnors högsta fertilitet inträffar mellan 18 och 25 år.

Fertilitet och ålder

Kvinnors och mäns fertilitet med avseende på ålder skiljer sig markant. Medan kvinnans fertilitet börjar avta redan vid 30 år för att sedan minska avsevärt vid 35 år så minskar inte mäns fertilitet över tid förrän de uppnår 35-årsåldern. Sedan ökar skillnaderna ytterligare.

Normalt upphör kvinnan att vara fertil i slutet på 40-års åldern eller de första åren efter 50 medan män rent teoretiskt kan bli fäder ända upp till 100-års åldern även om kvaliteten på spermierna då har försämrats betydligt. Det här är faktorer som inte går att påverka medan det däremot finns andra faktorer som är påverkbara, mer om det längre fram.

Det är alltså mer intressant att ha kunskap om kvinnans fertilitet än mannens då manen är fertil långt efter det att kvinnan har upphört att vara det. Om man ser det strikt biologiskt är kvinnor som mest fertila i 20-års åldern. Mensen kommer i allmänhet regelbundet och äggen är av högsta kvalitet.

Vid 30-års åldern börjar äggen försämras, mest tydligt är detta runt 35. Det blir svårare att bli gravid, även vid insemination. Däremot talar mycket för en graviditet då, en hälsosammare livsstil och en stabil tillvaro. I 40-års åldern börjar det bli svårt att bli gravid och risken för missfall och fosterskador ökar.

Fertilitet och livsstil

Om det inte går att påverka den åldersbetingade minskningen av fertiliteten så finns det i stället flera påverkbara faktorer inom hälsa och livsstil. En liten förändring i din livsstil kan göra stor skillnad. Det handlar om rökning och alkohol, kost och motion och även kroppsvikt. Rökning är det största hotet mot dig som vill bli gravid. Det gäller såväl egen rökning som så kallad passiv rökning.

Risken för både missfall och genetiska skador ökar vid rökning och det gäller även för din partner. Mannens rökning innebär inte sällan att kvinnan utsätts för passiv rökning samtidigt som det är bevisat att rökning påverkar kvaliteten på spermierna.

Samma sak gäller för alkohol. En kvinna ska varken dricka alkohol under eller efter graviditeten då hon ammar. Det finns studier som visar att även spermieproduktionen hos män påverkas av hög alkoholkonsumtion. Din vikt är även den viktig för sannolikheten att bli gravid. Risken ökar även för missfall hos överviktiga kvinnor.

Är båda parterna överviktiga minskar deras chanser att få ett gemensamt barn med 20% visar en dansk undersökning. Regelbunden motion hjälper de flesta att hålla vikten, motion och god och allsidig kost hjälper dig på traven till graviditet. Ännu vet man inte i detalj vilka näringsämnen som skulle kunna påverka chansen att bli gravid i positiv riktning.

Ofrivillig barnlöshet – infertilitet

Om en av parterna i ett förhållande är infertil blir det inga barn och man drabbas av ofrivillig barnlöshet. Tidsgränsen internationellt är satt av WHO och är två år, har kvinnan inte blivit gravid inom två år har man hamnat i ofrivillig barnlöshet. I Sverige anser man att redan efter ett års barnlöshet, behöver paret att utredas.

Då puberteten inträffar hos en kvinna innehåller hennes två äggstockar ungefär 400 000 äggceller. Denna depå töms sedan över tid för att till slut vara helt tom någon gång kring 50-års åldern. Hos kvinnor i 20-års åldern är cirka 4% infertila medan kvinnor i 40-års åldern uppvisar infertilitet till 35%.

Åldern har betydelse men även hormonrubbningar och under- samt övervikt. Ibland finns det anatomiska orsaker till infertilitet. En av dessa är en sammanväxning av äggledarna efter att kvinnan har haft en äggledarinfektion som ett resultat av könssjukdomen klamydia.

Vid behandling av barnlöshet visar det sig att i 1/3 av fallen beror det på kvinnan, i 1/3 av fallen ligger felet hos mannen medan det i 1/3 av fallen är orsaken både kvinnan och mannen. Om mannen är infertil kan det bero på att spermierna är mindre rörliga eller att mängden är otillräcklig. Skälet kan vara för hög temperatur runt testiklarna eller att mannen exponerats för giftiga ämnen.

Större risk för kromosomförändringar vid högre ålder

Är det farligt att vänta med att skaffa barn? Svaret är det att det generellt sett finns en ökad risk både för missfall och missbildningar hos barnet ju äldre föräldrarna är. Detta gäller både kvinnor och män.

Vi ser idag en dramatisk ökning av den genomsnittliga åldern då man får sitt första barn. I Sverige är kvinnor i genomsnitt 29 år och män 31 år vilket gör att de är ungefär fem år äldre än sina föräldrar då de fick sitt första barn. Det är en dramatisk förändring över bara en generation. Om det första barnet föds då kvinnan är 30 är risken stor att det blir det enda barnet.

Framför allt så ökar risken för Downs syndrom men även för andra kromosomförändringar hos barnet ökar efter det att modern fyllt 35 år. Det är av den anledningen som blivande mammor som är 35 år eller äldre erbjuds ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Man gör även ultraljudsundersökningar samt serumprov för att i tid upptäcka kromosomförändringar.

Det är dock inte enbart åldern som utgör ett kriterium för dessa typer av undersökningar. Även blivande mödrar med vissa ärftliga riskfaktorer eller liknande blir erbjudna en provtagning. Idag är dock var femte gravid kvinna 35 år eller äldre i genomsnitt i landet, i vissa storstadsregioner ännu flera.

Äldre fäder – både bra och dåligt

Denna artikel har hittills mest berört kvinnors åldrande och fertilitet men som vi vet krävs det även en man för att fullborda en graviditet. Hur förhåller det sig då med män, fertilitet och risker. En frisk man kan i princip bli pappa även om han är 100 år men är det lämpligt?

Det finns definitivt ett socialt stigma i Sverige med äldre fäder som pappor tillsammans med en mycket yngre kvinna men så är det inte i alla kulturer. På andra ställen i världen kan det ses som en fördel om mannen är stadgad och har skapat sig en social ställning.

Då vi här talar om äldre fäder så handlar det om män som är 35 till 50 år. Det finns en paradox i rubriken. Det är märkligt nog på det viset att barn till äldre fäder tenderar att leva längre och vara friskare. De så kallade telomerer som omger könscellerna blir tvärtemot andra celler i kroppen längre med stigande ålder vilket skyddar mot mutationer.

Däremot verkar det som om barn till äldre fäder lättare utvecklar psykiska sjukdomar som schizofreni eller autism. Tidigare har man ansett att det är enbart mammans ålder som påverkar risken för att föda ett barn med Downs syndrom. Nu vet man att även pappans ålder inverkar.

Var rädd om din fertilitet

Du kan inte påverka din fertilitet som avtar med stigande ålder men du kan absolut påverka andra faktorer. Det går att sammanfatta i två ord, lev sunt. Övervikt är klart negativt om du vill ha barn. Ha skyddat sex, klamydia kan skapa ärrbildningar på äggstockarna vilket försvårar att bli gravid.

Blivande fäder ska undvika rökning, cannabis, opiater, kokain, anabola steroider och alkohol. För kvinnor gäller också att undvika Ipren, Ibumetin, Diklofenak, Naproxen och Voltaren, så kallade NSAID-preparat. Vill du som kvinna veta mer om när du kommer in i klimakteriet ska du titta på din mamma, gjorde hon det tidigt är sannolikheten stor för dig att göra detsamma.

Sammanfattning

Kvinnor och män är båda som mest fertila då de är unga. Kvinnor mellan 18 och 25 år medan män inte har någon nedgång i fertiliteten innan de fyller 35. Trenden idag är att kvinnor föder sitt första barn vid 29 års ålder vilket är fem år senare än deras föräldrageneration. Det påverkar möjligheten att få fler barn då fertiliteten efter den första graviditeten har minskat på grund av högre ålder.

Det finns påverkbara faktorer, inte bara för äldre personer som vill ha barn, utan även för yngre som står i begrepp att skaffa barn. Det handlar om livsstil, kost och motion samt att undvika droger, rökning och alkohol.